Регионална Смотра на млади техничари и природници за општините: Кавадарци, Росоман, Неготино и Демир Капија

НАРОДНА ТЕХНИКА КАВАДАРЦИ

На 03.05.2014 година ( сабота) во ООУ Тоде Хаџи Тефов  се одржа 16-та Регионална Смотра на млади техничари и природници за опШтините: Кавадарци Росоман, Неготино и Демир Капија.

 

Натпреварот  се одржа во  следните  дисциплини:

- агротехника

- астрономија

- астронаутика

- бродо моделарство

- воздухопловно моделарство

- градежниШтво и архитектура

- екологија

- компјутерска техника

- метеорологија

- применета биологија

- применета географија

- применета математика

- применета физика

- применета хемија

- радио техника

- ракетно моделарство

- сообраЌајно моделарство

Победниците во секоја дисциплина влегоа во состав на Регионалната екипа која на 10. 05. 2014 година  се натпреваруваШе на Републичкиот натпревар кој  се одржа во Пехчево.

Пласман на првите три училиШни екипи е следниот:

1. СтраШо Пинџур од Неготино

2. ТоШо Велков-Пепето од Кавадарци

3. Тоде Хаџи-Тефов од Кавадарци

 

 51 државен натпревар на младите техничари и природници во Пехчево

Натпреварувачите од наШиот регион кој ги опфаЌа опШтините: Кавадарци, Неготино, Росоман и Демир Капија и оваа година го задржаа континуитетот во успеШно настапување на овие Државни натпревари.

Освоени се 2 први, 4 втори и 3 трети места:

1-во место освоија:

- Оливера Панова---------------Применета математика

- Владанка Аврамова----------Применета географија

2-ро место освоија:

- Рената Колева------------------Агротехника

- Бојан Ристов---------------------Применета физика

- Виктор Ристов------------------Ракетно моделарство

- Даниела Стојанова ----------Применета биологија

3-то место освоија:

- Владо Димовски-----------------Агротехника

- Иван Крстев-----------------------Воздухопловно моделарство

- Марија Најдова -------------------Екологија