Регионален натпревар на КМТПМ 2013 - Кавадарци

 На 13.04.2013 година во организација на Народна техника од Кавадарци, во ООУ Гоце Делцев од Кавадарци се 

одржа 15-та Регионална смотра на младите техницари и 

природници(за опстините:Кавадарци, Неготино, Демир Капија и Росоман).На неа зедоа уцество околу 120 уценици кои се натпреваруваа во 23 дисциплини.