Регионална Смотра на млади техничари и природници за општините: Кавадарци, Росоман, Неготино и Демир Капија

НАРОДНА ТЕХНИКА КАВАДАРЦИ

На 03.05.2014 година ( сабота) во ООУ Тоде Хаџи Тефов  се одржа 16-та Регионална Смотра на млади техничари и природници за опШтините: Кавадарци Росоман, Неготино и Демир Капија.

Повеќе...

Светско првенство во HST Боровец-Бугарија

Од 22-26. 09. 2013 година во Боровец-Бугарија се одржа 11-то Светско првенство во HST (брзо приманје и предаванје на знаци од морзеовата азбука). Од Кавадарци учествуваа двајца натпреварувачи, еден водач на патот и двајца гости. Натпреварувачите настапуваа како цленови на репрезентацијата на Македонија. Во дисциплината MORSE RUNNER Дарко Трајков освои трето место и бронзен медал. Во дисциплината РУФЗ Дарко Трајков пак освои трето место и бронзен медал.

Младен Марковски

менаџер за HST

Повеќе...

Регионален натпревар на КМТПМ 2013 - Кавадарци

 На 13.04.2013 година во организација на Народна техника од Кавадарци, во ООУ Гоце Делцев од Кавадарци се 

одржа 15-та Регионална смотра на младите техницари и 

природници(за опстините:Кавадарци, Неготино, Демир Капија и Росоман).На неа зедоа уцество околу 120 уценици кои се натпреваруваа во 23 дисциплини.

 

 

Резултати од Светско првенство во ХСТ

Од 17 - 21  октомври во швајцарија   се одржа  10-то Светско првенство во ХСТ

 

Еден од учесниците на ова Светско првенство во ХСТ беше Дарко Трајков член  на радио клубот Искра. Тој настапуваше како член на репрезентацијата на Македонија и во дисциплината РУФЗ освои 3-то место и бронзен медал.

 

Народна техника - Кавадарци

Народна техника од Кавадарци е формирана во 1946 година

Народна техника од Кавадарци, како заедничка организација на Соју¬зот на здруженијата за техничка култура од општината Кавадарци, ја сочинуваат повеќе клубови, секции и други форми на организирано делување во областа на техничката култура, меѓу кои:

- Радио клубот Искра со секциите за радиотелеграфија, електроника и радиогониометрија

- Аеро клубот Витачево со  воздухопловна и ракетно моделарска     секција

- Фото - кино - видео клубот Црно и бело со фото секција и кино   секција

-  Клубот на млади техничари и природници со бродомоделарска, градежна и сообраќајно моделарска секција

-  Секциите за астрономија, астронаутика, кибернетика и микросметачка техника и др.

Повеќе...