Регионален натпревар на млади техничари и природници - Велес 2014

Регионален натпревар во 23 дисциплини на клубови на млади техничари и природници

Народна техника Велес одржан на 03.05.2014 во ОУ ,,Блаже Конески“  - Велес